שיעור מקוון בנושא יציאת מצרים

 
* הלוי, ד., קולודנר, י., הורוויץ, ג'., בלבין, ש. (2004 עדכונים 2008). משרד החינוך, האגף לחינוך יסודי, המחלקה לסביבות למידה חדשניות. 2004. למידה בסביבה מתוקשבת בחינוך היסודי: מטרות ההוראה. 8.9.11
http://web.macam.ac.il/~jhurvitz/mismakh/standards-a.htm
*המינהל למדע ולטכנולוגיה, התאמת מערכת החינוך למאה ה 21 (2011)
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/hatamat_marechet_21/
*הרפז, י. (2005), חכה, פתיון ודגים: גישות לחינוך החשיבה. 8.9.11
http://yoramharpaz.com/presentations/approaches-to-teaching-thinking-he.pdf
*מנהל למדע וטכנולוגיה 31.8.2011. התאמת מערכת החינוך למאה ה21 – מסמך אב. 8.9.11
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/DC882D7F-84DF-46A0-B3A4-C180303B36A6/133644/308112982011.pdf
*משרד החינוך, האגף לתכנון ופיתוח תכניות לימודים -המזכירות הפדגוגית. (2009) מתווה לפיתוח תהליכים מידעניים במהלך הלמידה של תחומי הדעת להתנהלות לומדים בסביבה עתירת מידע. 8.9.11
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/F3D8C8AA-4B4A-4CE7-B92E-05D3EB036EBD/88724/meydaanut.pdf
*משרד החינוך האגף לתכנון ופתוח תכניות לימודים. (2009) אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה. 8.9.11
http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Portal/EstrategyotChashiva.pdf
*רותם, א. פלד, י. (2008). אתר בית הספר: מטרות עקרונות ומבנה. 8.9.11
http://www.avrumrotem.022.co.il/BRPortalStorage/a/26/16/06-0ZkWDr4hEc.pdf
*רותם, א. אבני, ע. 2006. המודל המגאליתי לאפיון ולהערכת פעילות למידה מקוונת. 8.9.11
 
http://www.avrumrotem.022.co.il/BRPortalStorage/a/25/99/90-ST3fiCJSDP.pdf
*רותם, א. אבני, ע. 2008. מאפיינים של שיעור מקוון בכיתה. 8.9.11
Comments