קישורים לפי נושאי לימוד בחשבון

* המספרים עד מיליונים
 
* חיבור וחיסור מספרים גדולים
 
* כפל וחילוק
 
   ** כפל עד 100
 
   ** כפל מספרים גדולים
       תרגילי כפל
 
   ** חילוק מספרים גדולים
 
   ** סימני התחלקות
 
* ארבע פעולות החשבון
 
* שברים פשוטים
 
* שאלות מילוליות
 
Comments